CommScan

Algemene voorwaarden

CommScan neemt uw privacy serieus. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, inclusief onze website en de CommScan app.

Definities 

In deze algemene voorwaarden van CommScan (hierna te noemen de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

a) CommScan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Zuidema BV en/of Zuidema Learning Solutions BV en/of The Influence Company (TIC), alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen voor zover zij de Voorwaarden van toepassing hebben verklaard; b) Cliënt: elke natuurlijke persoon, vennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die een overeenkomst aangaat met Bureau Zuidema, of onderhandelt over het sluiten van een dergelijke overeenkomst, of een offerte aanvraagt voor dit doel, of ten aanzien waarvan Bureau Zuidema enige handeling, juridisch of anderszins, verricht; c) Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen de Cliënt en Bureau Zuidema betreffende de deelname van de Cliënt of diens werknemers aan of de opdracht voor het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van leeractiviteiten, of de opdracht voor het verstrekken van consultatie, coaching en interventies in de breedste zin van het woord, evenals elke handeling, juridisch of anderszins, ter voorbereiding op en/of uitvoering van deze overeenkomst, evenals Open Trainingsprogramma’s en In-Company Trainingscursussen; d) Open Trainingsprogramma’s: cursussen, trainingen en andere leeractiviteiten en programma’s waarvoor individueel wordt ingeschreven; e) In-company Trainingscursussen: cursussen, trainingen en andere leeractiviteiten en programma’s die door Bureau Zuidema (uitsluitend) aan de Cliënt worden aangeboden; f) Diensten: alle diensten of activiteiten die het onderwerp vormen van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het aanbieden van trainingsprogramma’s, op maat gemaakte diensten, leer- en ontwikkelingsprogramma’s, talent-, team- en MD-programma’s, adviesprogramma’s over structuur en (leer)cultuur, inclusief het verstrekken van bepaald cursus- en trainingsmateriaal, en toegang tot digitale leerplatforms; g) Medewerker: elke rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet in dienst van Bureau Zuidema, belast met de uitvoering van de Overeenkomst of de Diensten namens Bureau Zuidema.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen, juridisch of anderszins, die door Bureau Zuidema en de Cliënt worden verricht, inclusief aanbiedingen en offertes.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden of bepalingen van de Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten door Bureau Zuidema.
 3. Indien een Overeenkomst met meer dan één Cliënt wordt gesloten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk aansprakelijk om te voldoen aan alle verplichtingen waaraan een Cliënt op grond van de Overeenkomst is onderworpen.
 4. Wijzigingen of aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door Bureau Zuidema zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.
 5. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zullen alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, worden aanvaard en uitgevoerd door Bureau Zuidema, en zullen de bestuurders en degenen die bij het bedrijf in dienst zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn en eindigt de aan Bureau Zuidema verleende opdracht niet door hun overlijden, onder curatelestelling, surseance van betaling of faillissement.
 6. De Cliënt met wie op basis van de Voorwaarden een Overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.
 7. Bureau Zuidema neemt privacy serieus. Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden heeft de Cliënt ook kennis genomen van de Privacyverklaring van Bureau Zuidema.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Offertes die door Bureau Zuidema worden ingediend zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de offerte. De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan kennelijke administratieve fouten en/of fouten in de offerte.
 2. De Overeenkomst tussen Bureau Zuidema en de Cliënt komt alleen tot stand indien en voor zover: a) Bureau Zuidema de door Bureau Zuidema en de Cliënt ondertekende schriftelijke bevestiging heeft ontvangen of Bureau Zuidema de opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een digitaal verzonden melding of bevestiging; b) de Cliënt het aangewezen inschrijvings- of aanmeldingsformulier heeft ondertekend.
 3. Bureau Zuidema is alleen gebonden aan aanvullende afspraken of wijzigingen die na het sluiten van de Overeenkomst zijn gemaakt en aan (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen die door Medewerkers van Bureau Zuidema zijn gedaan indien deze schriftelijk door Bureau Zuidema zijn bevestigd.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst 

Bureau Zuidema is lid van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en acht zich gebonden aan de gedragscodes en algemene voorwaarden van deze organisaties, inclusief de uitvoering van eventuele kwaliteitscontroles. Deze gedragscodes en algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.roa-advies.nl en www.nrto.nl.

Artikel 4 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn: a) gebaseerd op de lonen, arbeidskosten en sociale verzekeringen en overheidsheffingen of belastingen die gelden op het moment van het indienen van de offerte of het sluiten van de Overeenkomst; b) exclusief reis-, verblijf- en verzendkosten en kosten voor materialen; c) exclusief de kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur, het gebruik van digitale online en offline leerplatforms, prestatietools, analyse- en beheerinformatie en (interactieve) leertabletten; d) exclusief kosten voor de huur van de locatie, accommodatie van trainers, adviseurs en deelnemers, tenzij anders vermeld; e) exclusief verblijfkosten voor instructeurs, trainers en consultants; f) exclusief btw.
 2. In tegenstelling tot het bepaalde in lid 1 worden Open Trainingsprogramma’s aangeboden tegen een vaste prijs die alle kosten omvat, behalve btw, en met uitzondering van de kosten voor de huur van de locatie en de kosten voor de accommodatie van de Cliënt.
 3. Bureau Zuidema heeft het recht om de prijzen te wijzigen in reactie op marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder loonsverhogingen en verhogingen van sociale verzekeringen en overheidsheffingen, zelfs als de prijzen schriftelijk zijn bevestigd, mits meer dan 3 maanden zijn verstreken tussen het sluiten van de Overeenkomst en de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Facturering

 1. Betaling moet geschieden binnen 28 dagen na de factuurdatum, onverminderd het recht van Bureau Zuidema om vooruitbetaling te verlangen zoals het dit passend acht.
 2. Alle aan de Cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten worden betaald zonder korting of inhouding. De Cliënt is niet gemachtigd tot verrekening.
 3. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is de Cliënt over het uitstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, plus een toeslag van 3%.
 4. Alle kosten die Bureau Zuidema maakt voor de inning van de door de Cliënt aan Bureau Zuidema verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de Cliënt. Buitengerechtelijke kosten (inclusief een redelijke vergoeding voor de tijd die Bureau Zuidema besteedt aan het innen van de bedragen) worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,00.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van de partijen, waardoor de volledige of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen van een partij aan de andere partij wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen niet redelijkerwijs van een partij kan worden gevergd, ongeacht of deze omstandigheid voorzienbaar was op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Deze omstandigheden omvatten ook: ziekte of onvoldoende beschikbaarheid van trainers en consultants en/of contractbreuk door of vertraging van de kant van leveranciers van Bureau Zuidema en eventuele door Bureau Zuidema ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst of hun personeel en/of maatregelen genomen door enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige te verkrijgen overheidsvergunning.
 2. In geval van overmacht behouden beide partijen zich het recht voor om opdrachten te annuleren of te wijzigen, of om opdrachten uit te stellen totdat de omstandigheden van overmacht zijn opgeheven. In geval van overmacht heeft de Cliënt geen recht op enige vergoeding, zelfs niet als Bureau Zuidema op enigerlei wijze voordeel heeft bij de omstandigheden van overmacht.
 3. Indien is vastgesteld dat de omstandigheden van overmacht van blijvende aard zijn, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en zal Bureau Zuidema het gefactureerde bedrag terugbetalen met inachtneming van lid 4 van dit artikel, tenzij de Overeenkomst wordt ontbonden nadat de opdracht op verzoek van de Cliënt is verplaatst, in welk geval het bedrag niet wordt terugbetaald.
 4. Bureau Zuidema heeft het recht betaling te vorderen voor het werk dat onder de betreffende Overeenkomst is verricht voordat de omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen verhindert, zich voordeed.
 5. De partij die constateert dat zij door overmacht wordt getroffen, moet de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 – Klachtenprocedure

 1. Bureau Zuidema heeft een klachtenprocedure die van toepassing is op alle aan Cliënten verleende Diensten.
 2. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Bureau Zuidema, op straffe van verval van het recht van klagen, binnen een week na afloop van de opdracht of een deel daarvan. Eventuele gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze periode kunnen worden ontdekt, moeten binnen tien dagen nadat zij zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Bureau Zuidema worden gemeld, op straffe van verval van het recht van klagen.
 3. Het bestuur van Bureau Zuidema neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Cliënt om een afspraak te maken over de afhandeling van de klacht.
 4. De Cliënt zal alle medewerking verlenen die nodig is voor het onderzoek van de klacht. Indien de Cliënt niet meewerkt of een onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Cliënt dienaangaande geen aanspraken. Indien de klachten ongegrond blijken te zijn, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de Cliënt. Aan de afhandeling van een klacht kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Bureau Zuidema stelt de Cliënt schriftelijk in kennis van het resultaat van de beslissing.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Bureau Zuidema is niet aansprakelijk voor enig falen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij de Cliënt aantoont dat het falen is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de kant van Bureau Zuidema.
 2. Bureau Zuidema is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte gevolgschade of verlies, inclusief verlies als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Bureau Zuidema, met inachtneming van de bepalingen van de wet, de bepalingen van de Overeenkomst en de bepalingen in deze algemene Voorwaarden, aansprakelijk is jegens de Cliënt, zal de verplichting van Bureau Zuidema tot het betalen van schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt zijn tot de prijs die is overeengekomen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal deze verplichting beperkt zijn tot de overeengekomen prijs voor één jaar of tot een maximum van € 454.000, indien dit laatste bedrag lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs.
 4. De Cliënt is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door de medewerkers van Bureau Zuidema in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en stemt ermee in Bureau Zuidema te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van deze medewerkers.
 5. Indien en voor zover sportieve of vergelijkbare activiteiten worden uitgevoerd voor de uitvoering van de Overeenkomst, moeten de deelnemers zelf beoordelen of zij fysiek in staat zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot alle door Bureau Zuidema verstrekte en samengestelde zaken, en alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van het verlenen van Diensten, zijn en blijven exclusief bij Bureau Zuidema berusten. De Cliënt verkrijgt alleen die rechten die hem uitdrukkelijk onder enige Overeenkomst zijn verleend.
 2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Zuidema zijn de Cliënt en de deelnemer niet gemachtigd gegevens van en/of delen van en/of uittreksels uit de verstrekte zaken te publiceren, te exploiteren of op enigerlei wijze te reproduceren.

Artikel 10 – Vervaltermijn

Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle rechten van vordering en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens Bureau Zuidema in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Bureau Zuidema, in elk geval na één jaar nadat de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen de bovengenoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar nadat de Diensten zijn verleend.

Artikel 11 – Slotbepaling

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Bureau Zuidema en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Bureau Zuidema en de Cliënt gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de civiele rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van Bureau Zuidema om een andere bij wet bevoegde rechter aan te spreken.

Versie 13 juni 2024